תקנון

 1. הסכמה בהעדר התקנון. את בעיון לקרוא יש בו, המוצעים בשירותים ו/או באתר שימוש כל לפני. באתר שימוש לעשות אין חלקו, או כולו זה,לתקנוןaskatias.co.il ו/או בו המוצעים בשירותים ו/או בתכנים שלו, לכל מטרה שהיא.
 2. בקו המוקלטת להודעה היטב להקשיב יש בו, המוצעים בשירותים ו/או באתר שימוש כל לפני. התקנון ואישור הסכמה על מעיד בו השימוש ו/או הייעוץ לשירותי ההצטרפות באתר, הגלישהעצם כל ללא במלואם, לתנאים הינה זו הסכמה סעיפיהם. כל על השימוש") "כללי – (להלן השימושותנאי באתר וגולש שנכנס מי כל על יחולו השימושכלליaskatias.co.il שלו, מדור ו/או עמוד בכל ו/או הייעוץ (להלן – "תנאי השימוש"). הגבלה או הסתייגויות. ומשתמש בשירותיו לרבות שירות הייעוץ הטלפוני (להלן: "המשתמש").
 3. אתר ידי על מופעל הייעוץ שירות.askatias.co.il בע"מ א.ציון חברת באמצעות המופעלl כלו/או מכל מוצר או ייעוץ שירות, המספקים השירות), נותני (היועצים ספקים בין כמתווך משמשתהחברה (להלן: בשירותיהם ו/או במרכולתם המתעניינים הקצה לקוחות לבין השירות") "נותן (להלן:סוג לקו התקשרו ו/או לאתר שנכנסו מטעמם מי או גורם או גוף בגיר, אדם כל הינו "לקוח" – זהלענין המיסטיקנים באמצעות מספרי הטלפון באתר ו/או במודעותיו ופרסומיו השונים בכל המדיות. שיחות לקיום טלפונית פלטפורמה וללקוחות, השירות לנותני החברה מספקת הייעוץ שירותבמסגרת האתר שירותי במגוון ולהשתמש להירשם האתר, דפי בכל לגלוש ניתן השימוש לתנאיבכפוף ולהתייעץ בקו המומחים עם כל אחד מהמיסטיקנים המפורסמים באתר (להלן – "השירות").
 4. ואתר השירות, נותני החברה, בין היחסים מערכת את ומסדירים מבהירים השימוש כללי. שותפה עסקית שלה (להלן: "החברה"). "לקוחות"). ייעוץ אישיות בתחומי הקבלה ורוחניות. האינטרנט על דפיו הפנימיים לבין המשתמש בשירות.
 5. הבלעדי דעתה שיקול לפי לעת מעת השימוש כללי את לעדכן הזכות את לעצמה שומרת החברה. המשתמש על באתר. פרסומם מרגע יחייבו אלו וכללים מראש, כלשהי הודעה במסירת צורךוללא בשירותים ו/או באתר שימוש כל לפני המוקלטים השימוש לתנאי ולהקשיב התקנון אתלקרוא המוצעים בו.
 6. גיל מעל הינו כי המשתמש מצהיר ובשירות באתר השימוש בעצם.18 רשאי הוא חוק פי על וכי השתמש באמצעותו הטלפון קו של בעליו הינו כי טלפון, בקו השימוש בעצם המשתמש מצהיר כן,כמו הקו בעל וכי השירות, קבלת לצורך בו להשתמש הקו בעלי מאת והסכמה הרשאה שבידיו אובשירות, אחר אדם אם ובין בשירות השתמש הוא אם בין הטלפון, למספר שניתן השירות בעד לשלםמתחייב מקרה בשום מחויבת אינה החברה מקרה, בכל השירות. לצריכת שבבעלותו הטלפון בקוהשתמש במלואה השרות ועלות השרות, לקבלת הטלפון שיחת בוצעה שממנו הטלפון קו בעל אתלזכות להשתמש בשירות. מוטלת על בעל הקו.
 7. מכל עסקי או מסחריו/ שימוש כל בו לעשות ואין בלבד ואישי פרטי לשימוש מיועדים ותכניו השירות. היוצרים, זכויות מהחברה. ובכתב מראש היתר קבלת ללא כלשהו ג' לצד להעבירו ו/או שהוא וסוגמין תצוגה מידע, כל על יוצרים זכות קיימת לחברה לחברה. שייכים השירות של הרוחני והקנייןהקניין אין מסחריים. וסודות אייקונים מסחרי, סימן פטרנט, גרפי, עיצוב לרבות בחוק כהגדרתה תוכנהו/או נחשפים או המוצגים בתכנים שימוש או פעולה כל לעשות ו/או לפרסם להפיץ, לשכפל,להעתיק, דפוס בפרסומי אלקטרוניים, בפרסומים אחרים, אינטרנט באתרי לרבות השירות, ובמהלךבאתר רשות ללא ופרטי, אישי שימוש לצורך שאיננה מסחרית, שאינה ובין מסחרית בין מטרה, לכלוכיו"ב, מי של או שלה הקנייניות בזכויותיו פגיעה בחומרה רואה החברה מהחברה. ומראש בכתבמפורשת בזכויותיו פגיעה או להפרה כאמצעי בשרות להשתמש ניסיון כל בחומרה ותראה בשמה, ו/אומטעמה הקנייניות שלה או של אחר.
 8. הפרופיל לרבות ובאתר, בשירות המוצגים המוצרים ו/או השירותים ו/או הספקים, לגבי המידע. כפי נאמרים ו/או מוצגים השירות, במסגרת הטלפוניות בשיחות והנאמר השירות, נותני שלהמקצועי "שהתקבלוas is לשונית, עריכה למעט החברה מצד כלשהי התערבות ו/או מעורבות ללא מהספקים" תוכן את בודקת אינה החברה דעת. חוות או הדרכה המלצה, משום שניתן ביעוץ ו/או בפרסומםואין נכונותם ו/או מהימנותם טיבם, לגבי אחריות כל נושא ולא ומקצועיותו טיבו נכונותו, אמיתותו,השירות, מוטלת אלו של טיבם ווידוא אימות לבדיקה, והאחריות למשתמש, המסופקים והתכנים השירותיםשל דרישה או תביעה טענה, כל תהא לא למשתמש הייעוץ. בשירות ו/או באתר המשתמש על ורקאך לצרכיו התאמתם ו/או מגבלותיהם יכולותיהם, התכנים, בגין בשמה, ו/או מטעמה מי ו/או החברהכלפי וכן ותוכנו, העברתו דרך לגבי לרבות במידע, שגיאות או שיבושים תקלות, טעויות, ליקויים, לגביו/או כל ומטעמה. בשמה הפועלים ו/או עובדיה החברה, השירות, נותני של מחדלים ו/או מעשיהםלגבי על נעשים הטלפוני, בייעוץ ו/או באתר מקבל שהמשתמש ביעוץ ו/או בתכנים השימוש בדברהחלטה אחריותו הבלעדית.
 9. בסיס על בלבד, עצה בגדר הינו השירות נותני עם הטלפוני והייעוץ באתר המתפרסם המידע. בא אינו זה מידע אחרות. משמעויות לשירות לייחס ואין בתחומן, המקובלות שונותפילוסופיות יועץ ו/או פסיכיאטר פסיכולוג, רופא, לרבות מקצוע, איש עם סוג מכל מקצועי יעוץ להשלים אולהחליף ו/או במייל האתר, דרך שקיבל במידע שימוש עושה או המיישם כל אחר. או פיננסיים אוהשקעות ולהפעיל המידע את לבדוק ועליו והבלעדית, המלאה ובאחריותו האישית דעתו על זאת עושהבטלפון, לא ובשירות במידע שימוש העושה למשתמש בו. שימוש כל עשיית בטרם ומחמיר קפדני דעתשיקול תהיה שום טענה כלפי החברה ו/או נותני השירות.
 10. הספקים/נותני לבין המשתמשים בין שתיווצר להתקשרות צד, ואינה אחראית לא החברה. צד תהווה לא החברה המסופקים. שירותים ו/או המוצרים איכות ו/או לטיב אחראית ולאהשרות, ולא אחראית, תהיה לא השרות, הספקים/נותני לבין המשתמש, בינך שיתגלה סכסוך בכלבמחלוקת לך שנגרם אחר, או כספי מיוחד, או תוצאתי עקיף, ישיר, נזק, בכל בעקיפין, או במישריןתשא, במסגרת לך והניתן באתר המופיע מידע על הסתמכות או משימוש כתוצאה או עקבהמשתמש עקיף באופן או ישיר באופן לך, שיגרם נזק בגין אחריות בכל תשא לא החברה הטלפוני.השירות כל הטלפוני הייעוץ בשירותי למשתמש תהיה לא לפיכך הטלפוני. הייעוץ בשירות ו/או באתרמשימוש לא מטעמם מי וכל מנהליה עובדיה, החברה, כי מובהר, כן החברה. כלפי תביעה ו/או דרישהטענה, יהיו אחראים לכל תקלה, ליקוי, שיבוש או טעות הנובעים ממעשים או מחדלים של מי מהם.
 11. שמסר אישיים נתונים סמך על וניתן אישי הוא בקו היועצים ע"י למשתמש שניתן הייעוץ. מבלי להטעותם. ולא ונכונים אמיתיים נתונים ליועצים למסור מתחייב המשתמש ליועצים.המשתמש שניתן יעוץ בגין אחריות בכל נושאים אינם והיועצים החברה כי יובהר, זה בתקנון מהאמורלגרוע למשתמש על סמך נתונים אישיים שגויים, מוטעים, לא נכונים או לא מדויקים.
 12. מצג או התחייבות הבטחה, כל מעניקים ואינם שהוא, כפי השירות את מספקים הספקים. המבנה, בשרות, ו/או באתר התכנים תצוגת את לשנות הזכות את לעצמה שומרת החברהלמשתמש. או תקלה כל יהיו לא כי מתחייבת איננה החברה לעת. מעת הזמינים היועצים רשימת ו/אוהמראה ליקוי או כשלים בפעולת האתר או השרות.
 13. חברת חשבון ו/או הטלפון חשבון באמצעות יבוצע הטלפוני הייעוץ שרות במסגרת התשלום. את השרות עבור לגבות לא ו/או לגבות הזכות את לעצמה שומרת החברה חיוג. כרטיס ו/אוהסלולר לבצע אפשרות לבעלי פתוח השירות עת. ובכל שהיא סיבה מכל שתבחר, מי מכל התשלוםגובה הינו במערכת שהיה דקת מחיר במערכת. שהיה ושניות דקות פי על נקבעת השירותעלות9.90 ש"ח עגולה דקה לפי הינו החיוב חלקה. או לדקה מע"מכולל1 הוא הקובע המחיר ודאות, אי של מקרה בכל השיחה מחיר שמיעת מרגע יבוצע המשתמש חיוב עת. בכל השיחה את לנתק רשאיהמשתמש ועד מביניהם), המוקדם (לפי המבוקשת השלוחה הקשת מרגע או המוקלטת הפתיחהשבהודעת שהחיוב בזאת מובהר מחליפו. או המבוקש מהמומחה למענה המתנה זמני לרבות השיחה,לניתוק מול אישית בשיחה ייעוץ שירות המשתמש קיבל לא הטלפונית במערכת שהייתו במהלך אם גםיבוצע אינו שנבחר המומחה המשתמש, ע"י מומחה עדיין נבחר לא רק: לא אך לרבות שונות, מסיבותיועץ וכיו"ב. תקשורת, הפרעת זמינים, מומחים אין אחר, למומחה מעבר אחרת, בשיחה נמצא אוזמין לתנאי בהתאם הייעוץ, שירות בגין לחיוב ובנוסף מעבר תחויב בהן עלויות הינן האוויר זמןעלויות נוספות, עלויות החברה תדרוש ובעתיד יתכן השתמשת. בו הטלפון קו ספקי עם שלךההתקשרות שיחה לחו"ל או שרכשו כרטיס עם קוד המאפשר שיחה זו. זה המושמע בהודעת הפתיחה של השירות. אשר לא יחושבו כחלק מעלויות השירות לדקה ויחויבו מעבר ובנוסף לתשלום האמור לעיל.
 14. במערכת זמין אינו השרות וספק שבמידה לו ידוע כי בזה מצהיר הטלפוני, בשירות המשתמש. יתכן שהיא, סיבה מכל רגע באותו לפנייתו להשיב יכול אינו ו/או שהיא, סיבה מכל השיחהלקבלת על מלא באופן ויחויב זו, העברה של מוקדמת הודעה ללא אחר, שרות לספק אוטומטי באופןוינותב תלונה, כל על מוותר המשתמש מקרה, בכל שלב. בכל השיחה את לנתק רשאי המשתמשהשיחה. טענה, תביעה ו/או דרישה בעניין זה החברה.
 15. הטלפוני, הייעוץ בשירות השימוש בעצם ו/או באתר הרשמתו בעצם לחברה, מתיר המשתמש. מידע בכל פה בעל או בכתב שהיא דרך בכל אליו ות ו/או טקסט הודעות אלקטרוני, דואר אליולשלוח במקום התפוצה, מרשימת עצמו יסיר לעיל, כאמור אליו תפנה החברה כי מעוניין אינו אשרמשתמש הודעות לקבל מעוניין ואינו במידה כן, כמו שיקבל. האלקטרוני בדואר לכךהמיועדSMS על יהיה, בדבר מבצעים, חידושים, עדכונים שוטפים ופעילות באתר או בשירות. המשתמש להתקשר למספר ממנו מתקבלות ההודעות ולפעול על פי הנחיות ההסרה.
 16. דעתם שיקול לפי לבצע מטעמם למי ו/או השירותים לספקי לחברה, הרשאה בזה נותן המשתמש. הייעוץ שיחות של שתידרש אחרת פעולה כל ו/או השמעה ניטור, לעת, מעת הצורך, פי עלו/או לצורך ו/או איכות בקרת שבוצעו, פעולות ניטור לצורך השאר בין חלקן, או כולן הטלפוני,בשירות בשום הרחב לקהל חשוף אינו מקרה בשום השיחה תוכן זאת, עם יחד חוקי. באופן השיחותתיעוד צנעת בדבר טענה כל על מוותר המשתמש באתר גלישה ו/או השירות בצריכת ספק, הסר למעןצורה. שבוצעו השיחות תוכן בתיעוד שימוש כל לעשות מהחברה למנוע שעלולה טענה כל ו/אוהפרט בשירות.
 17. פעולת את לבטל או להפסיק להרחיב, לצמצם, לשנות, הזכות את לעצמה שומרת החברה. או ויופסק במידה מוקדמת. הודעה ללא קבוע, או זמני באופן מהם, חלק כל ו/או הניתן השירותהאתר, שהיא אחריות בכל השירות ספקי ו/או החברה יחויבו לא שהיא, סיבה מכל כאמור השירותיסתיים מבלי כך. בגין שיפוי או פיצוי לכל זכאים יהיו לא ואלו אחרים, שלישיים צדדים ו/או המשתמשיםכלפי בו מקרה בכל העניין, לפי חלקו, או כולו השירות, את להפסיק רשאית החברה לעיל, מהאמורלגרוע ההסכם בין החברה לבין המפעילים הסלולאריים (או מי מהם) יסתיים.
 18. אתר מבנה את לעת מעת לשנות רשאית החברה.askatias.co.il היקפם השירותים, את מראהו, להודיע צורך בלא והכל, – בהם הכרוך אחר היבט וכל המומחים ו/או השירותים שלוזמינותם וכיו"ב. בתקלות כרוכים להיות עלולים זה מסוג שינויים מטבעם, בדיעבד. או מראש כך עללמשתמש ו/או מטעמה מי ו/או החברה כלפי דרישה ו/או תביעה טענה, כל למשתמש תהיה לא כי בזהמוסכם החברה כי מובהר ביצועם. אגב שיתרחשו תקלות ו/או כאמור שינויים ביצוע בגין השירותים ספקיכלפי אינה אחראית לציוד הקצה של המשתמש ו/או לשירותים כלפי צדדים שלישיים.
 19. מטעויות, נקי ושיהיה הפסקות, בלא או כסדרו יינתן יופרע, לא שהשירות מתחייבת אינה החברה. המסופקים ובתכנים תקשורת ובמערכות בקווי בתוכנה, בחומרה, והכל, – כשלים או קלקוליםתקלות, אחר גורם כל ו/או מספקיהם מי אצל השירותים, ספקי החברה, אצל אם בין הייעוץ, ובקובאתר המעורב בהפעלת השירות או האתר. בכל מקרה המשתמש לא יפוצה עקב הפרעות או תקלות אלו.
 20. להבטיח יכולה אינה אך השיחות, דיסקרטיות על לשמור הסבירים האמצעים בכל תפעל החברה. ו/או החברה לפיכך שלישיים. צדדים של אסור ושימוש התקשורת למערכות מורשות בלתיחדירות מידע גילוי או שימוש לכל עקיפה, או ישירה אחריות, בכל ישאו לא מטעמה מי ו/או מנהליהעובדיה, דהוא, למאן כך בגין שנגרם עקיף, או ישיר נזק, ולכל בעקיפין, או במישרין המשתמש ידי עלשנמסר לרבות בגין חדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים שאינם בשליטתם.
 21. הייעוץ ובשרות באתר המוצעים השירותים את לתת לסרב הזכות את לעצמה שומרת החברה. הטלפוני, כולם או חלקם, בכל עת לכל אדם, מכל סיבה שהיא.
 22. כתנאי לקבלת השירות המשתמש מצהיר: למטרות בו ישתמש לא וכי בלבד האישי לשימושו הנו הניתן שהשירות ומאשר מסכים הוא כיא. בשירות ו/או בתכנים לעשות ניתן לא מהחברה. ובכתב מראש הסכמה ללא מסחריות, אועסקיות לשדר, להפיץ, להעתיק, לשנות, רשאי אינו המשתמש היתר ובין שהוא, וסוג מין מכל מסחרישימוש או להעביר מתוך, הנגזרות עבודות ליצור עבור, רישיונות להעניק לפרסם, לשכפל, לבצע,להציג, החברה של מפורשת רשות ללא השירות או מהאתר שהושגו שירותים או תכנים מידע, כללמכור בתקנון האמור פי על שלא בתכנים שימוש ויבצע שבמידה לו ידוע כי מאשר המשתמש ומראש.בכתב זה, הוא עלול לפגוע בחברה ובבעלי זכויות היוצרים ביצירות, ולשאת במלוא האחריות בגין כך. אותו והשימוש זה בתקנון כמפורט החברה של הפרטיות הגנת מדיניות את ומאשר מסכים הוא כיב. ו/או בשירות שלו השימוש בדפוסי ו/או לשירות הצטרפותו במסגרת ידו על הנמסרים בפרטיםתעשה מיקומו, כמפורט לעיל. את ומשחרר בה העובר המידע אבטחת של בנושא האינטרנט רשת של למגבלותיה מודע הוא כיג. החברה ו/או מי מטעמה ו/או בשמה מכל אחריות בעניין זה. ד. כי הובא לידיעתו כל המידע הדרוש לשם שימושו בשירות. בהתאם אינו ו/או דין לכל בהתאם אינו אשר שימוש כל בשירות להשתמש לא מתחייב הוא כיה. לתקנון זה ו/או תנאי השירות. ו/או מחשב מערכות של פעולתן משבש ו/או הפוגע באופן בשירות להשתמש לא מתחייב הוא כיו. מחשבים. כי תחשוש החברה בהם במקרים דין, כל פי על החברה של אחרת זכות בכל לפגוע מבלי כי,ז. רשאי החברה תהיה דין, כל ו/או זה הסכם הוראות עם אחד בקנה עולה אינו בשירות שלוהשימוש דפוסי ו/או פרטי את להעביר לשירות, גישה ממנו למנוע בשירות, יעשה אותו השימוש אחרלהתחקות פגיעה תיתכן כי החברה, של דעתה להנחת יוכיחו, אשר שלישיים לצדדים בשירותהתנהגותו מפעילותו המפרה כאמור וכן כל פעולה אחרת אשר תמצא החברה לנכון, והכל בכפוף לכל דין.
 23. ובתנאי זה בתקנון האסורה או חוקית לא מטרה לכל ובתכנים בשירות להשתמש איסור חל. לרשתות לשירות, להזיק העלול באופן ובתכנים בשירות להשתמש רשאי אינו המשתמשהשימוש. להם לגרום לשתקם, ניידים), טלפונים (כולל כלשהו תקשורת לציוד או המחשוב למערכותתקשורת, מהשירות. שלו ולהנאה כלשהו אחר גורם של לשימוש להפריע או בהם, לפגוע או יתרעומס או אחרים של לחשבונות לתכנים, לשירות, הרשאה ללא גישה לקבל לנסות רשאי אינוהמשתמש ( "פריצה" באמצעות לשירות המחוברות רשתות או מחשביםלמערכותHacking סיסמאות" "כריית ,) (Password Mining או תכנים להשיג לנסות או להשיג רשאי אינו המשתמש אחר. אמצעי בכל או) מידע כלשהם באמצעים שלא הועמדו לרשותו באופן מכוון על-ידי החברה.
 24. הנוגע בכל לרבות המדינה חוקי את יפר לא בקו, היועצים עם בשיחות כי מתחייב המשתמש. כל בפרטיותו, או אחר באדם הפוגע חומר מסחר, סימני הרע, לשון יוצרים, זכויות קנייניות,לזכויות הצרכן הגנת בחוק הדברים כמשמעות פורנוגראפיים חומרים לרבות הציבור ברגשות הפוגעחומר תשמ"א-1981.
 25. תועבה, חומרי הרע, לשון או דיבה מוציאי מאיימים, חוקיים, בלתי בבחינת שהנם חומרים העלאת. הציבור, ברגשות לפגוע העשוי הכלל, או הפרט בצנעת הפוגע אחר חומר כל או גזענותפורנוגרפיה, אחרת דרך בכל להפר או אזרחית לתביעה עילה להקים או פלילית התנהגות לעודד או להוותהעשוי אך לעיל, המוזכרים מהסוג חומרים העלאת למנוע משתדלת החברה בהחלט. אסורה – דין כלהוראת לנבוע העשויים מקרים עבור אחריות בכל תשא לא המועלים החומרים כל על לעבור יכולה שאינהכיוון דיוק אי או גזענות פורנוגרפיה, תועבה, הרע, לשון דיבה, טעות, בשל לרבות הנ"ל, כגוןממקרים אתר שומרים לעיל, האמור מכלליות לגרוע מבלי אלה. בחומריםשנכלליםaskatias.co.il ומפעיליו לחברה שמורה כן כמו דעתם. שיקול לפי ראויים, בלתי חומרים מהאתר להסיר הזכות אתלעצמם פעולות בעקבות ממשתמשיו למי או למפעיליו לו, שייגרם נזק כל עבור פיצוי לתבוע המלאההזכות כגון אלו המוזכרות לעיל.
 26. אתר.askatias.co.il אנשים של ברגשותיהם לפגוע שעשויות מסוימות ודעות פילוסופיות מציג כמכוון בו לראות אין באתר יכתב ו/או שיאמר וכל הכתוב, הנאמר, שכל בזאת מוצהר לפיכךמסויימים לכל סוג של פגיעה בשום אדם.
 27. שלה, התוכן ספקי ספקיה, נציגיה, סוכניה, עובדיה, החברה, את לשפות מתחייב המשתמש. הוצאות זה ובכלל תשלום או הוצאה רווח, אובדן הפסד, נזק, תביעה, כל בגין מטעמם מי אומנהליה באתר לשימושו בקשר ו/או השימוש תנאי ו/או זה תקנון של כלשהי הפרה עקב עו"ד ושכ"טמשפטיות ו/או בשירות, בין על ידו ובין על ידי מי מטעמו ו/או בשמו.
 28. " קבצי יוצר האתר.COOKIES לסוג הנוגע מידע אוסף ומהם המשתמש של האישי במחשבו" לאתר מבקש הוא אותה האינפורמציה סוג אלה, לאתרים שלו הגישה דרכי עליו, המועדףהאתרים פרסום חברות ידי על הפרסומות ניהול גם וכיו"ב. שלו העניין תחומי האינטרנט, ברשת כללבדרך באתרשונותaskatias.co.il " קבצי באמצעות מתבצע אליו הנלווים ובאתריםCOOKIES ה- קבצי". "COOKIES האתר ידי על המשתמש לזיהוי היתר, בין משמשים,"askatias.co.il הנלווים והאתרים רכיבים במסגרת וזיהוי רישום נדרש בו מקרה בכל המשתמש פרטי עדכון את חוסכות הן ובכךאליו פרסומות להתאים בכדי המשתמש של האישי מהמחשב מידע לאיסוף משמשים גם וכן באתר,שונים קבצי של היווצרותם את כליל למנוע ו/או למחוק המשתמש באפשרות המשתמש. של הענייןלתחומי "COOKIES לשוב בעתיד יחייבו הדבר אולם הרלוונטיות, ההגדרות שינוי באמצעות במחשבו" מאופי מתחייב אלה פרטים של רישומם בהם במקרים וסיסמתו שלו המשתמש שם אתולעדכן " – ה" קבצי ניהול באתר. לקבל מבקש שהואהשירותCOOKIES עצמאי הנו הפרסום חברות ידיעל ואינו קשור בכל צורה שהיא לחברה, והחברה אינה נושאת בכל אחריות בעניין זה.
 29. המוצעים השירותים מאופי וכמתחייב ועדכונו, האתר לתחזוקת השוטפת פעילותה במסגרת. המידע כי בזאת מובהר שונים. למפרסמים נתוניה ממאגר מידע יועבר כי ייתכן האתר,במסגרת שיועבר לידי המפרסמים לא יהיה מידע שיאפשר בדרך כלשהי את זיהויו האישי של המשתמש.
 30. שירותים על גם יחול לעיל זה בתקנון האמור כל כי בזאת מובהר האמור, מכלליות לגרוע מבלי. לשירותים האחריות וכי נמסרו, באם האתר, או השירות באמצעות הודעות נמסרו לגביהם מוצריםו/או טיבם, איכותם, אספקתם, לעניין לרבות שבעניינם, בהתקשרות הקשור עניין ולכל הנ"ל המוצריםו/או המוצרים או השירותים של והמשווקים היצרנים על תחול לגביהם, הנמסר והמידע עמידותםתקינותם, החברה כנגד טענה כל לו תהא לא וכי לידיעתו הובא זה סעיף תוכן כי מצהיר המשתמש בלבד.הנ"ל כל על ובהסתמכות השירות במסגרת פעילות בביצוע לפיכך, לכך. בקשר בשמה ו/או מטעמה מיו/או הנובעות פעולותיו לכל ביחס האחריות מלוא את עצמו על מקבל המשתמש במסגרתו המתקבלמידע ו/או מסתמכות על פעילויותיו באתר ובשירות ו/או על כל מידע המתקבל באמצעותו.
 31. לנכון שימצא כפי שלישי צד לכל השימוש ותנאי זה תקנון לפי זכויותיה להמחות רשאית החברה. וללא כל חובה על פרסום דבר ההמחאה כאמור.
 32. ניתנות או בטלות דלעיל המופיעות מההוראות איזו כי מוסמכת ערכאה ידי על ויקבע במידה. לביטול מכל סיבה כלשהיא תמשכנה ההוראות האחרות לעמוד בתוקפן.
 33. השימוש, בתנאי ו/או זה בתקנון המפורט פי על לה המגיעה זכות בקיום החברה של השתהות כל. או הימנעותה מעמידה על זכותה כאמור, לא יחשבו כוויתור על זכויותיה.
 34. דיני יחולו הפרתם, ו/או פרשנותם תקפותם, לרבות השימוש, תנאי ו/או זה תקנון הוראות על. פרשנותם תקפותם, השימוש, תנאי ו/או לתקנון הקשור בכל הבלעדית השיפוט סמכות ישראל.מדינת בעיר מוסמך משפט בית ואין ובמידה תקווה, פתח בעיר המוסמכים המשפט לבתי תהא הפרתםו/או פתח תקווה – תוקנה סמכות השיפוט הבלעדית לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב יפו
 35. גם מתייחס יחיד, בלשון האמור וכל ולהיפך לנקבה גם מתייחס זכר בלשון לעיל המפורט כל. לרבים ולהיפך.